?

Log in

Друзі, допоможіть! Хто із відомих сучасних українців любить і має… - life:) [entries|archive|friends|userinfo]
life:)

[ website | life:) website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| life:) photoblog dirty ]

[Dec. 16th, 2006|12:36 pm]
life:)

ua_life

[rizne]
Друзі, допоможіть! Хто із відомих сучасних українців любить і має собак?
linkReply